Persondatapolitik

Denne information om vores behandling af personoplysninger beskriver, hvordan Sundkiropraktor.dk beskytter dine personoplysninger og dine lovbestemte rettigheder. Som led i vores forretningsdrift registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Vi træffer alle nødvendige forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Patientsikkerhed
Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg når du besøger Sundkiropraktor.dk. Sundkiropraktor.dk går derfor meget op i sikkerhed i forbindelse med et professionelt samarbejde.
Skulle der alligevel opstå en situation hvor du føler, at noget er gået galt eller har været tæt på at gå galt, (en såkaldt utilsigtet hændelse) vil jeg meget gerne vide det.
Du eller dine pårørende kan også vælge selv at indberette en utilsigtet hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed via dette link: Utilsigtet hændelse
Hvis du mener at du er blevet direkte fejlbehandlet vil jeg opfordre dig til at kontakte mig. Du har også mulighed for at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed via dette link: Klage over sundhedsfaglig behandling
Er du blevet påført en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling kan der være tale om en patientskade, som du kan søge erstatning for hos Patienterstatningen

Persondatapolitik
Hvorfor har vi en persondatapolitik?
EU har indført en lov om persondata for at beskytte dig mod, at dine personlige oplysninger opbevares usikkert og/eller deles med andre uden du ved det eller har givet lov til det.
Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. I et samarbejde med Sundkiropraktor v/Anne-Lene Nielsen opbevarer jeg personoplysninger om dig.

Hvilken information indsamler Sundkiropraktor.dk om dig, og hvorfor gør vi det?
Sundkiropraktor.dk´s behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at jeg kan overholde sundhedsloven og kravene i bekendtgørelsen om patientjournaler, herunder også reglerne om at jeg skal have dit samtykke til at indsamle eller videregive oplysninger om dig.
Jeg indsamler kun relevante og nødvendige helbredsoplysninger om dig.
Jeg har brug for dine helbredsoplysninger for at kunne imødekomme højeste mulige standard og give dig den bedst mulige vejledning og behandling.
Der er adgangsbegrænsning på alle computere der anvendes. Hvis jeg har data om dig på papir er de låst inde, for at sikre at ingen andre kan se de oplysninger, Sundkiropraktor.dk har om dig.
Hvornår og hvordan indsamler vi oplysninger om dig?

Første gang du bestiller tid hos Sundkiropraktor.dk, bliver du bedt om at angive dit navn, personnummer, mailadresse, fysiskeadresse og telefonnummer.
Du skal medbringe dit sygesikringskort, i forbindelse med konsultationer.
Jeg indsamler dine helbredsoplysninger mundtligt ved at stille dig en række spørgsmål under konsultationen.
Jeg har ikke adgang til at se din journal eller helbredsoplysninger hos din praktiserende læge eller hospitaler. Andre sundhedsfaglige personer har heller ikke adgang til at se din journal hos Sundkiropraktor.dk.

Sådan opbevarer vi dine oplysninger
Jeg opbevarer en journal med dine helbredsoplysninger, hvis du har modtaget behandling hos mig inden for de sidste 10 år.
Din journal opbevares i et journalsystem der tilgås online. Al datatransmission af dine personoplysninger i Sundkiropraktors online journalsystem sker via en sikker forbindelse med kryptering. Alle med adgang til journalsystemet har eget personligt login.

Slettepolitik
Sundkiropraktor sletter ikke elektroniske helbredsoplysninger om dig, medmindre du beder os om at gøre det, fordi det altid vil være til fordel for dig og den fagprofessionelle, at oplysningerne eksisterer uanset hvor lang tid, der er gået efter dit seneste besøg hos os.
Ifølge §15 stk. 1 i bekendtgørelsen om patientjournaler har jeg pligt til, at opbevare din journal i mindst 10 år efter din sidste konsultation i klinikken. Det betyder, at du ikke kan få dine helbredsoplysninger slettet før vores opbevaringspligt på din journal er udløbet. Ti år efter dit sidste besøg i klinikken har du ret til at få slettet dine oplysninger hos Sundkiropraktor, og skulle du ønske det, beder jeg dig kontakte mig herom.

Fortrolighed
Ifølge Sundhedslovens §40 har jeg tavshedspligt. Jeg videregiver aldrig oplysninger om dig til andre uden dit samtykke.

Samtykke
Jeg spørger dig altid om lov inden vi indhenter helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedsfaglige personer eller giver de oplysninger vi har om dig videre til disse personer.
Formålet med at indhente eller videregive oplysninger om dig kan have flere formål. Derfor kan det være nødvendigt, at du giver mere end et samtykke. Hvis jeg har brug for at se din MR skanning (indhentning af oplysninger) og bagefter skrive til din læge (videregivelse af oplysninger) vil du skulle give dit samtykke til begge formål.
For at jeg kan udlevere dine helbredsoplysninger til andre formål end sundhedsfaglig behandling, er det et krav at din tilladelse er et skriftligt samtykke med din underskrift.
Hvis du har givet dit forsikringsselskab, din kommune, jobcentret eller andre en tilladelse til at de må indhente oplysninger om dit helbred, kan de få udleveret en kopi af din journal eller udvalgte oplysninger om dig.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan du gøre ved at kontakte Sundkiropraktor v/Anne-Lene Nielsen.

Dine rettigheder
Du har ret til at se oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om hvorfor og hvordan jeg behandler dine oplysninger.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke få tilsendt dine journaloplysninger via e-mail, men jeg kan udlevere en journaludskrift til dig.
Hvis du mener, at jeg har registreret forkerte oplysninger om dig, har du ret til at få dem ændret. Jeg må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede mig om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger. 

Datasikkerhed
Vi har i Sundkiropraktor truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Klagemuligheder
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hvorfor registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger oplysninger om dig for at overholde vores aftaler med dig, herunder aftaler om køb af varer og ydelser.

Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger, når:

 • Du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse eller et produkt, jf. persondataforordningens art. 6.1(b)
 • Du har givet os samtykke til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål, jf. persondataforordningens art. 6.1(a)
 • Vi er juridisk forpligtede til det, f.eks. i henhold til
 • Skattelovgivningen
 • Bogføringsloven
 • Betalingsloven
 • Databeskyttelsesloven

Det er nødvendigt for at forfølge Sundkiropraktor´s legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6.1(f). Det kan f.eks. være for at forhindre misbrug eller tab, og/eller som led i direkte markedsføringsformål. I denne sammenhæng registrerer og bruger vi kun dine personoplysninger, hvis vores interesse klart vægter tungere end din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?

Vi registrerer og bruger forskellige typer af personoplysninger afhængigt af, hvilke ydelser eller produkter du har bestilt eller er interesseret i, herunder:

 • Grundlæggende personoplysninger, f.eks. dit navn, dine kontaktoplysninger og din adresse
 • Oplysninger om de ydelser og produkter, vi leverer til dig

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”)

Hvorfor og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med vores levering af produkter og ydelser, og i forbindelse med markedsføring.

Vi registrerer og bruger også oplysningerne i forbindelse med andre aktiviteter i relation til bestemte ydelser og produkter, herunder:

 • Kundeservice og administration
 • Udvikling af vores produkter, ydelser, systemer og forretning
 • Markedsføring af vores ydelser og produkter
 • Fastsættelse af gebyrer og priser på vores ydelser og produkter
 • Identifikation og godkendelse af kunder
 • For at opfylde lovbestemte krav

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig eller ved at observere dine handlinger, f.eks. når:

 • Du udfylder formularer i forbindelse med bestilling af ydelser og produkter
 • Du ringer til os. Vi informerer dig om det, hvis vi optager telefonsamtalen.
 • Du bruger vores hjemmeside, vores mobilapps, produkter og ydelser
 • Du deltager i kundeundersøgelser eller kampagner, som vi har organiseret

Hjemmel

Vores behandling af dine personoplysninger kræver, at vi har hjemmel for behandlingen. Alt efter hvilken behandling der er tale om, vil hjemmelen være en eller flere af følgende:

Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i (f.eks. dit køb af vores produkter), eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, jf. persondataforordningens art. 6.1(b),

Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os, f.eks. i medfør af lovgivning, herunder regnskabslovgivning og skattelovgivning, jf. persondataforordningens art. 6.1(c),

Behandlingen er nødvendig for, at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, der efter en interesseafvejning går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, jf. persondataforordningens art. 6.1(f),

Vi konkret måtte have indsamlet et samtykke fra dig til behandlingen, jf. herved persondataforordningens art. 6.1(a).

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til. Vi gemmer derfor altid dine oplysninger, så længe vi leverer en ydelse eller et produkt til dig. Når dit forretningsforhold med os er ophørt, gemmer vi normalt dine oplysninger i yderligere 5 år. Det sker primært for at leve op til vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven.

Tredjeparter og dine personoplysninger

Personoplysninger fra tredjepart

Vi registrerer og bruger oplysninger fra tredjepart, herunder fra:

Banker, betalings- og serviceudbydere, når du bruger dine kredit- eller betalingskort eller andre betalingstjenester. Vi registrerer og bruger oplysningerne til at gennemføre betalinger.

Det Centrale Personregister (CPR) og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Vi registrerer og bruger f.eks. oplysningerne til at kontrollere oplysningers nøjagtighed.

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med

Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med tredjeparter:

Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, hvor dette er pålagt os i henhold til gældende lov, herunder til SKAT og til statistikformål og lignende formål.

Vi kan videregive dine oplysninger til eksterne forretningspartnere, hvis vi har dit samtykke, eller vi har en lovbestemt ret til at gøre det.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler.

Dine rettigheder

Indsigt i dine personoplysninger

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet. Din indsigtsret kan dog være begrænset ved lov eller indskrænket i det omfang din indsigt i specifikke oplysninger ville krænke andres rettigheder.

Manuel behandling

Du kan få indblik i, hvordan en automatiseret beslutning er truffet samt effekterne af beslutningen, og du er berettiget til manuel behandling af enhver automatiseret vurdering.

Ret til at gøre indsigelse

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Det gælder bl.a., når behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse.

Indsigelse mod direkte markedsføring

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål.

Rettelse eller sletning af data

Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, som følger af gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som “retten til berigtigelse”, “retten til sletning” og “retten til at blive glemt”.

Begrænset brug

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder et samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser eller produkter. Bemærk, at vi også fortsætter med at bruge dine personoplysninger, f.eks. for at overholde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det.

Dataportabilitet

Hvis vi anvender oplysninger du selv har givet baseret på dit samtykke eller en aftale, og behandlingen af oplysningerne er automatiseret, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har afgivet, i et elektronisk maskinlæsbart format.

Kontaktoplysninger

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Du kan kontakte os her:

E-mail: gdpr@sundkiropraktor.dk

Sundhed, Kiropraktik og Træning
Sandholmvej 6
6040 Egtved
Danmark

Telefon: +45 26 55 88 74

Klageadgang

Såfremt du ønsker at indgive klage over vores behandling af oplysninger om dig, kan du indgive en klage via Datatilsynet:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk